Skladištenje životinjskog otpada


Čuvanje životinjskog otpada je neophodno kako bi se spreči širenje bolesti među životinjama. Nudimo rashladne kontejnere, uključujući modele sa pristupom sa obe strane, tako da budu razdvojene čiste i prljave zone farme svinja. Uz rashladne kontejnere, nudimo i:

  • Kontejneri sa poklopcima, pokrovci za leševe do momenta sakupljanja životinjskog otpada
  • Kontejneri za pepeo iz krematorijuma
  • Kontejneri za životinjski otpad iz krematorijuma, opremljenim automatskim sistemima za punjenje životinjskog otpada